П Р О Е К Т BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА
АНКЕТНА КАРТА. за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час
 
БЛАНКА с лого на проекта
 
Проект "Твоят час" 2017-2018 г.
 
Група  за извънкласни дейности  за занимания по интереси "Сръчни ръце"
Ръководител: Жана Видева
 
Група за извънкласни дейности  за занимания по интереси "Хайде да спортуваме"
Ръководител: Тихомир Танев
 
Група  за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 1-4 клас
Ръководител: Радостина Илиева
 
Група  за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 5-7 клас
Ръководител: Имел Жекова
 
Снимки от различните изяви по проекта можете да видите в меню ГАЛЕРИЯ на сайта!
 
Прокт  BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"..
В рамките на проекта се осигуряват технически устройства за преодоляване на последиците от пандемията от COVID 19, осигуряване на устройства по време на ОРЕС обучението на ученици от уязвими среди. Провеждат се обучения на ученици, родители и медиатори за работа в електронна среда, за да се предотврати отпадането от училище.